گیل حجم 20-3

جه تی ” تا ”
تا تی
تاتی
تی تی فیوه
تی
تاتی رایا

واگردان :

از ” تا ” ی تو
تا
راه رفتن ات
شکوفه می ریزد
بر
راه رفته ی تو

یک پاسخ ارائه کنید