گیل حجم 6-2

صدا پرنده
می گولی جا بَمَرد
پرنده یی
کی پَر بو
پَری
کی پر پر بو

واگردان :

پرنده ی صدا
در گلوی ام مرد
پرنده ای
که پَر بود
پَری
که پر پر بود

یک پاسخ ارائه کنید