گیل حجم 8-3

کلمه کنار
شعر ِچراغَ واگیرانم
واگیر داره نور
نور مرَه
می شعرَ کرا
واگیر کنم

واگردان :

کنار کلمه
چراغ شعر را بر می افروزم
مسری است نور
همراه نور
دارم شعر مرا
تکرار می کنم

یک پاسخ ارائه کنید