گیل حجم 9-4

مرحوم محمد قلی صدر ره

سالانه سال بو
ما بیگیفته بو
ما بیگیفته سالانه شعره
گولی به گولی
گول گوله آواز بخاندیم

واگردان :

سال های سال بود
ماه گرفته بود
شعر سال های ماه گرفته را
گلو به گلو
آواز زیبا خواندیم

یک پاسخ ارائه کنید