یاعلی(ع)

کوچیکانی وقتی خوردیمه زمین

(زمان کودکی هروقت زمین میخوردم )

می گرو گاز داغانه بوسته هاچین

(لب وودهنم خونی میشد)

پیر مرا گوفته بگو تو یا علی

(پدرم میگفت یاعلی بگووبلندشو )

تا نوخوری د زمین منبعد ازاین

(تا زمین نخوری بزرگ نمیشوی)

 

*************

مشتی شعبان آمه خورمه همسایه

( مشهدی شعبان-همسایه خوب ما هم)

وقتی خواسته کاروباران جوربایه

(همیشه برای جفت وجورشدن کارها)

گفته کنده درزمین قورقوشمه

(حتی برای درآوردن ریشه درخت اززیرخاک)

تانگویم یا علی بیرون نایه

(میگفت تا یاعلی نگویم -کنده نمیشود)

 

****************

یاعلی گفتن امی ره عادته

(مابه یاعلی گفتن عادت کرده ایم)

عادتش موردیمه ره عبادته

(عادتی که برای مردم مثل عبادت شده)

هرعبادت وقت وسختی هم داره

(گرچه عبادت وقت وزمان خاصی دارد)

ذکر مولا بی نیاز از مدته

(امایاعلی گفتن نیاز به موقع وزمان ندارد)

 

**************

کشتی یه مشتی نبه بی یاعلی

( کشتی گیران محلی با یاعلی گفتن-مبارزه میکنند )

وج کودان رشتی نبه بی یاعلی

(مانور مخصوصی با یاعلی انجام میگیرد)

گر-جی ویش تان* -راحت از چنگ حریف

( حتی برای فرار*ازچنگ حریف )

هیچ آی مشتی نبه بی یاعلی

(بدون یاعلی گفتن مشتی جان امکان ندارد)

***************

نوحه خوان بی یا علی دم نیگیره

(نوحه خوان تایاعلی نگوید-مردم سینه را محکمتر نمیزنند )

پهلوان زیر دوتا خم نیگیره

(پهلوان هم بایاعلی گفتن زیر دوخم حریف را میگیرد)

یا علی جا-ئی سه بسم الله پالی

(یاعلی وبسم الله برای مردم دریک ردیف قراردارند)

بی علی هیچ کار سرهم نیگیره

(بدون یاعلی هیچ کاری را شروع نمیکنند)

 

*****************

کارکودیم یکسال مره روسانه ور

(یکسال پیش روسها کارمیکردم )

اون کمونیستانه دعیوسانه ور

(آن کمونیستهای ماده پرست-وبی تعصب)

سنگینه کارانه گوفتیم یا علی

(زیرکارهای سنگین میگفتم یاعلی )

مردم بی دین وناجنسانه ور

(روسهایی که مرامشان با من یکی نبود)

 

**************

روس گوفته زور بزن هنگام کار

( انها بمن میگفتند-موقع کار زورلازم است)

یاعلی بگو پس ازانجام کار

(یاعلی گفتن -بارسنگین را سبک نمیکند- بعدازکارت-عبادت کن)

نام مولا جانه هر-تاواردیشه*رفیق روسی*

( ولی به جان برادر روسی من)

آموئی برلب مرا بی اختیار

(نام علی -بی اختیار برزبانم جاری است)

 

*****************

خالقم با یا علی دنیا چاکود

(خداهم با یاعلی گفتن دنیارا بنا نهاده-انگار)

کوه ودشت وجنگل وصحرا چاکود

( کوه ودشت وجنگل وصحرا را )

خورشیدا درآسمان کوپ بنه

( خورشیدرا وسط آسمان قرارداده )

چون خودشم بو علی مولا چاکود

( یکی ازاسامی خدا هم علی است )

 

********************

 

یاعلی تی قدرتا افزون کونه

(یاعلی گفتن قدرتت را زیاد میکند )

عدل ودادا- مصدر قانون کونه

(عدل ودادببارمیاورد )

یاعلی موشتا چاکونه عینه سنگ

(مشتهایت را مثل سنگ کوبنده وموثر میکند )

ظالما از تخت سرناگون کونه

( بامشتهای دیگران وخودت میتوان ظلم را نابودکرد)

 

*********************

معرکه بی یاعلی دایر نبه

( هیچ معرکه گیری بدون نام علی شروع نمیکند)

درویشم بی یا علی ظاهر نبه

( درویش هم یاعلی گویان-هو هق میکشد)

ناشی ام بی یا علی ماهر نبه

( هیچ ادم ناشی بدون یاعلی ماهرنمیشود)

“روشنم”بی یاعلی شاعر نبه

(روشن-هم بدون یاعلی گفتن شاعرنمی شود)

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید