اشعار 4-1

پیشکش به اندیشه ورز زبان مادری جناب محسن اریاپاد

نانم
چی جا
واداستمه /
ویریسا
قولاب تینه بزه.
زمان
وامج دمجا دره
ؤت
کشازه
زمینا
زمانا.
من جیویشتن نتانم
– مرا
قج قجی ایه –
نانم
واچرده کلمه انا
چوتو با دوچوکانم
بلگی با
سردی چاکونم
ووین ووین
فجه
واجه
………………………(ناجه).

برگردان :

نمی دانم/ باقی مانده / چه چیزی هستم/ گره زده شده- به طناب کاهی
زبان/ جستجو گری می کند/ متن/ در اغوش گرفته است/ زمین را/ زمان را
من رهایی نمی توانم بیابم/(قلقلکم می اید)
نمی دانم/ کلمات تکه پاره شده را/ چگونه باید/متصلشان کنم
بلکه باید / نردبان بسازم.برش برش
ریخته است/ اویخته است/ ارزو.

یک پاسخ ارائه کنید