چی‌چی‌نی
خانداندَره
پنجره گولی
ایشکوفِه
کوچه‌’ناَ
جارو کشِندَره-
سیفیدی.

 

برگردان:

گنجشک/ می‌خوانَد/ گلوی پنجره/ می‌شکوفد/ کوچه‌ها را-/ جارو می‌کشد-/ سپیدی.

 

یک پاسخ ارائه کنید