چیستان گیلکی – محب الله پرچمی2

 

راه شونه سل کونه

راه می رود سیل می کند

جواب : راب ( حلزون )

 

سال دوازده ما شونه خو پوشت ور نیا نکونه

سال دوازده ماه راه می رود،پشت خود را نگاه نمی کند

جواب : رودخانه

 

ای سر بسه او سر بسه ، کلید خودا دسه

این سر بسته،آن سر بسته کلید دست خدا است

جواب : شکم دار زناک ( زن حامله )

 

شب نوکره روز آقا

شب نوکر است روز آقا

جواب : رختخواب

 

سورخ گوئه ، سیاه گوئه لیسنه

گاو سرخ ، گاو سیاه را می لیسد

جواب : آتش و دود

 

گل جی کار کونه

زیر گل کار می کند

جواب : گجمه ( گاو آهن)

 

سر تخته جیر تخته ، میون گوشته

سرش تخته است زیرش تخته است وسط گوشت است.

جواب : اولاکو ( لاک پشت )

 

یته پَه دَنه یته سر

یک پا دارد و یک سر

جواب : میخ

 

فقط یک چارک راه شنه

فقط یک وجب راه می رود.

جواب : گاره ( گهواره )

 

هرچی اینه سر بینی زنده بنه

هر چه سرش را می بری زنده می شود

جواب : علف

 

همه کس دینه ، خودشه نینه

همه کس را می بیند خودش را نمی بیند

جواب : چوم ( چشم )

 

همیشک خودا دوخونه

همیشه خدا را می خواند

جواب : چاه

 

همیشه یه لنگی هیسه

همیشه روی یک پا ایستاده است

جواب : در

 

این چیسه همه دَئنن

این چیست که همه دارند.

جواب : نوم ( نام )

 

دوتا اوتاقه یته سکت دَره

دو تا اطاق است یک ستون دارد.

جواب : دوماغ ( دماغ )

 

بال دره چال دره ، دُمون تی مار دره

بال دارد چال دارد در دامن مادرت هست.

جواب : زنک چئن ( تولد فرزند )

 

بی سردیبوم سر شونه

بی نردبان پشت بام می رود.

جواب : دود

 

بی دَس و په هوا شنه

بی دست و پا هوا می رود.

جواب : دود

 

پیاله ماست مئن یه تیکه زوغال دره

پیاله ماستی که در آن یک تیکه زغال است.

جواب : چوم ( چشم )

 

تی پئر پسره ، تی برر نیه

پسر پدرت هست ولی برادرت نیست.

جواب : خودت

 

جیر شونه و جور شونه ، کوتاکون زال شونه

پایین می رود بالا می رود کودکان می ترسند.

جواب : الاکلنگ

 

چارته برار هر چی دونن بهم نرسنن

چهار تا برادر هر چه می دوند به هم نمی رسند

جواب : اَرابه چرخ ( چهارچرخ گاری )

 

دسمال آبی پر از گلابی

دستمال آبی ، پر از گلابی

جواب : آسمان و ستاره

 

دس به کمر سر پا ایسه

دست به کمر سر پا ایستاده

جواب : سماور

یک پاسخ ارائه کنید