چیستان گیلکی – محب الله پرچمی4

 

نه جو خوانه ه گندم ، بار بنه پیش مردم

نه جو می خواهد نه گندم بار می برد پیش مردم

جواب : موجمع ( سینی بزرگ)

 

نه داز داره نه تاشه ، درازِ روز دار تاشه

نه داس دارد نه تیشه تمام روز درخت را می تراشد

جواب : دار توک زنی ( دارکوب )

 

هم آدم خونه ، هم آدمه خونه

هم آدم می خورد ، هم آدم را می خورد

جواب : شیر

 

هر چه دوئی تمومه نبونه

هر چه می دوی تمام نمی شود

جواب : راه

 

هر چی بوجویی تَمنَه نبونه

هر چی بجوی تمام نمی شود

جواب : وینجه ( سقز )

 

همه چی اونه مئن شِنه

همه چیز میان آن می رود.

جواب : گوش

 

هی شونی سیفید نبونه

هر چه می شوئی سفید نمی شود

جواب : گمج ( کماجدان )

 

یته په دَئنه یته چوم

یک پا دارد یک چشم

جواب : سوزن

 

یه چارک قد دو چارک ریش

یک وجب قد دو وجب ریش

جواب : مکابیج ( بلال )

 

یته گوله هفته سولاخ

یک کوزه هفت سوراخ

جواب : آدم سر ( سر آدم )

 

یته مار دو ته سولاخ مَئن بیرون اَنن

یک مار از دو سوراخ بیرون می آید

جواب : تومان بند ( بند تنبان )

 

یته پَه دَنه یته سر

یک چا دارد یک سر

جواب : میخ

 

یته پیاله ماست مئن یه تیکه ذوغال دره

در یک کاسه ماست یک تکه ذغال است

جواب : چوم ( چشم )

 

هیشتَک هیشتَک تا دَرِ توک

کیش کیش تا دَمِ در

جواب : جارو

 

نه دس دره نه پا دره ،پیش مردوم حرفی دَره

نه دست دارد نه پا دارد ، نزد مردم حرفی دارد

جواب : نامه

 

لَحَف سَر گیته دار سر نیشته

لحاف به سر روی درخت نشسته است

جواب : فندق

 

کوچی دیگ دو رنگ پَلَه

دیگ کوچک پلوی دو رنگ

جواب : مرغونه ( تخم مرغ )

یک پاسخ ارائه کنید