آدم در فند، شیطاناُ دَهِه درس

آدم در فند، شیطاناُ دَهِه درس
نانم چَرِه ضعیف‌کوشه، قوی‌ترس
اما وختی گازایشکوره بوکونه
اونی کچلِ انگوشتم نیبِه خُرس

برگردان:

آدم در حقه‌بازی، شیطان را درس می‌دهد
نمی‌دانم چرا ضعیف‌کش و قوی‌ترس است

اما وقتی که دندان‌هایش به‌هم ساییده می‌شود-
خرس، انگشتِ کوچک او هم به حساب نمی‌آید

 

یک پاسخ ارائه کنید