آخرین قصه های منتشر شده :

گول گوله چهارشنبه
قسمتی از داستان گول گوله چهارشنبه: می مئأر درأزˇجأرۊ سر، ایتأ پأره پۊره جورأب لنگه وأپیخته بأزۊن بۊشؤ سردی جور..‌.  …
جارو
قسمتس از داستان جارو : …می کیتأبأنˇجمأ کۊدم بشم تهرأن…می مأر ایتأ سأک پورˇمؤرغأنه ؤ زیتۊن پرورده ؤ سیر بأورده. – أنم بؤبؤر تی خألهٰ ره. ایتأ سیبتی…
زردی لانه
قسمتی از داستان زردی لانه: دایی پِسر اَمِ خانه ایشتی یَبَ. تَدِ سَر مار بُگوت: ای زَردَی لانانآ “تِلار بُن”مَوال پَلی”بَروازِسَر” بِگَنِن. کِ…
وجدان درد
قسمتی از داستان پیرأنه می مئارˇدس هأئیتم دئۊدم بۊشؤم مسچدˇحیاطˇمیأن. یهٰ دسته زأکؤن أل بیلی بأزی کأدۊبؤن. مؤ بأ چن نفر بؤتیم خرپۊشته بأز بأزی بک…
ماهی گیر
قسمتی از داستان: هوأسرد بۊ. گؤر خأنهٰ صدأ أدمˇگیشه کرأ گۊدی…ثریا بگؤته برأر می چۊم راغˇسر کلأسأ بؤ…چی بۊبؤ گۊل برأر؟ تی رنگ چره کأله وأجمهٰ مأنهٰ؟……
جوکول
قسمتی از داستان : دورهٔ ئ خأُن خأُنی بؤ. آؤ خوُ شکی بگی تهٔ بؤ. مردومهٔ بیجأرؤن هممهٔ بترکستئبو یؤ خألهٔ خألهٔ بوبؤ بو. برنجؤن هممهٔ هؤ شی سر ژأرأ …
برف
قسمتی از داستان: غوروب مدرسه جی که بومئم خونه می مار گوت برف سوجه.اگه می مار بئوته بی برفه سوجه حتمن بو…  …
دوچرخه
قسمتی از داستان: بۊلوأرˇگیلانˇدؤر زنیم. زنأنه پیش دکفه، من اونی دۊنبال سر. -بیده‌ئیی تأنی. دۊکتۊر بۊگفته تره خبه. بیدین چی کیفی دأره!  …
کل کچلی
رحیم چراغی در سال ۱۳۴۲ متولد شد. از هفده سالگی، سال ۱۳۵۹ شعرهایش در مطبوعات منتشر شد.۳۶ سال است می نویسد و منتشر می کند. اولین کتابش «اگر برنجمان رنگ …
پاسگاه
قسمتی از داستان: هسأ ایتأ ایشتبأهی بؤبؤ تی نأز مره بأیه، شومأ پیله تری، تی مألم کی صحیح سألم تحویل بیگیفتی……
بنز 190
قسمتی از داستان : اُوختانا” آقا خدا بیامرز، یِتا بِنزِ 190 سِوِد (سفید) داشته که مَمی آُن سَر ” رَش _روبار” کار کُده. صیبی صدایِ تَلق تَلق بَرِ پیش …
1 / 3123